MEDEDELING

Korte samenvatting:

Na recente publicaties over asbestvezels in het product van Eurogrit is er besloten om verkennend onderzoek te plegen.

Dit grit is bij Amels gebruikt om het onderwaterschip en tanks van een project in dokloods 2 te stralen in de periode februari/ maart 2017.

Vorige week woensdag verzamelmonster grit laten onderzoeken.

Bij dit onderzoek is gebleken dat het gebruikte grit asbest bevat.

Dokloods 2, werkplaatsen, kantoren, magazijnen en omringend terrein zijn daarom vanaf 12 oktober.

 

Er zijn donderdag direct kleef- en luchtmonsters genomen.

Vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober zijn de resultaten ontvangen.

ALLE monsters (kleef en lucht) uit dok loods 2 zijn schoon.

Zelfs in de monsters van de straaltent is geen asbest aangetroffen.

Op basis van deze resultaten is besloten het afgesloten gebied te verkleinen en maandag 16 oktober in dokloods 2 weer het werk te hervatten.

Alleen straaltent en dokvloer nog afgesloten.

Zondag 15 oktober is er binnen deze gebieden een inventarisatie gestart, resultaten worden maandag 16 oktober verwacht.

Maandag morgen 16 oktober zijn zoveel mogelijk personeelsleden en onderaannemers over deze situatie geïnformeerd.

De resultaten van het inventarisatieonderzoek zijn 24 oktober ontvangen:

Conclusie van dit onderzoek, alleen achter het project op de dokvloer is het grit residu vervuild. Dit gebied zal dan ook volgens de regelgeving gesaneerd worden. Het werkplan is gemaakt en ingediend bij het bevoegde gezag, na goedkeur en de wachttijd van 48 uur kan er dan met sanering begonnen worden.

 

Er is 30 oktober gestart met het opruimen.

 

In afwachting van de sanering houden wij de dokvloer om het project gesloten totdat het verdachte grit verwijderd is.

Om verdere ongerustheid te voorkomen is er besloten om het overige deel preventief te reinigen en dus ook daar het grit residu te verwijderen. Waarna we het gehele gebied vrij kunnen geven voor werkzaamheden.

English

Hereby a short summary of the asbestos contamination at Amels yard:

After recent publications on possible asbestos fibers in the product of Eurogrit, Amels decided to conduct an exploratory research.

This grit was used by Amels for abrasive blasting of the underwater hull and the tanks of one of the projects in dock 2, in the period February/March 2017.

Tuesday afternoon, October 10th, we ordered the examination of various grit samples.

The results of this examination, which were obtained in the evening of Wednesday, October 11th, showed that the used grit contained asbestos.

Dock 2, workshops, offices, warehouses and the surrounding areas were therefore immediately closed-off.

 

On Thursday October 12th further adhesive and air samples were taken immediately.

We received the results on Friday, October 13th and Saturday October 14th.

ALL samples (adhesive and air) from dockshed 2 were found to be clean.

Even in the samples taken in the blast tent, no asbestos was found.

 

Based on these results and consultation with KIWA (certified asbestos investigator) we decided to reduce the closed-off area and to resume work in dock 2 on Monday October 16th.

Only the blast tent and dock floor of the affected project were still closed-off and marked with appropriate ribbon.

On Sunday, October 15th we started an inventory within these areas.

On Monday morning October 16th, we informed our staff and subcontractors about this situation.

Further investigations were started and the final report has been received and discussed on October 24th.

The outcome of these investigations shows the dockfloor aft of the scaffolding of the affected project is considered contaminated and will therefore be sanitized according the procedures. This means that a sanitizing plan has been prepared and submitted to the city council of Vlissingen (the approving body) for approval. We expect an almost prompt approval (taking into consideration a legal review period of two days).

 

The work has started on Monday 30th October.

 

In addition to the above we have decided to also keep the rest of the dockfloor around the affected project closed and have all grit residues removed (in order to avoid further doubts) from this area before we release the whole area again.

Amels Eurogrit situatie FAQ

Op welke projecten/ locaties is Eurogrit gebruikt?

Dokloods 2 Vlissingen

Hoe lang is Eurogrit op dit project/locatie gebruikt?

Februari/maart 2017

Op welke projecten is daadwerkelijk asbest geconstateerd?

Bij het verkennend onderzoek is residu grit in de steiger bemonsterd. Dit bleek vervuild te zijn met witte asbest.

Staat vast dat werknemers van Damen die op deze projecten/locaties aanwezig zijn geweest, zijn blootgesteld aan asbest?

Dit staat niet vast en dient nog nader te worden onderzocht. Het kan op dit moment echter niet worden uitgesloten.

Welke soort asbest gaat het om?

Witte asbest.

Welke concentraties asbest zijn er op de verschillende projecten geconstateerd?

Lokaal in achtergebleven grit op de steiger, nog niet verder onderzocht.

Is het witte asbest in het grit hechtgebonden?

In dokloods 2 is vastgesteld dat het asbest niet hechtgebonden is. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid.

Welke onderzoeken lopen er nu?

Kleefproeven en luchtmonsters op de projecten, werkplaatsen en kantoren. Uitslag wordt vrijdag 13 oktober verwacht.

Is sprake van een gezondheidsgevaar voor werknemers aanwezig op de projecten?

Vanzelfsprekend heeft deze vraag de hoogste prioriteit. Op dit moment kan hierover echt nog geen uitspraak worden gedaan. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, dienen eerst de resultaten van diverse onderzoeken op de verschillende projecten te worden afgewacht. Op grond van die resultaten kan mogelijk een beoordeling van eventuele risico’s plaatsvinden. Zoals jullie wellicht ook hebben gelezen, wordt ook in opdracht van Inspectie SZW een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.

Is er een gezondheidsgevaar voor mijn gezinsleden?

Ook hierover is op dit moment nog niets te zeggen.

Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd?

Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen achter en kunnen daar na vele jaren asbestgerelateerde aandoeningen veroorzaken. Er bestaat geen onderzoeksmethode om te bekijken of er vezels in de longen zitten.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

U kunt niets doen. Of u asbestvezels hebt ingeademd kan niet worden getest. De kans dat u hier gezondheidseffecten van krijgt is klein.

Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?

Nee, hier bestaat geen test voor. Asbestvezels zijn ook niet zichtbaar op röntgenfoto’s.

Wat moet ik doen als ik ziek word?

Als u ziek wordt adviseren we u naar uw huisarts te gaan en tevens contact op te nemen met de Arbodienst.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de Arbodienst. Neemt bij gezondheidsklachten altijd contact op met uw huisarts.

Wie is hier (eind) verantwoordelijk en wie gaat deze schade betalen?

Het gebruik van met asbest verontreinigd Eurogrit is een landelijk probleem waarbij vele partijen betrokken zijn. Damen doet haar uiterste best alles in kaart te brengen en daarbij zal ook de vraag naar aansprakelijkheden de aandacht hebben. Op dit moment is het echter te vroeg om daarover uitspraken te doen.

Mocht ik in de toekomst ziek worden door deze affaire, waar kan ik een claim indienen?

Mocht u op termijn gezondheidsklachten ervaren waarvan u denkt dat deze veroorzaakt kunnen zijn door het verontreinigde grit, dan adviseren u juridische bijstand in te schakelen.

Welke maatregelen heeft Damen tot nu getroffen?

Amels heeft verkennend onderzoek op de locatie in dokloods 2 uitgevoerd. Naar aanleiding van de mondelinge resultaten is de locatie geheel gesloten en zijn de werkzaamheden gestopt. En inmiddels is een asbestinventarisatie opgestart.

Wat zijn de resultaten uit de testen die zijn genomen?

Er is witte asbest in resten grit gevonden.

Wat vinden onze klanten hier van en zijn er al claims binnengekomen?

We onderhouden goed contact met al onze klanten.

Algemene informatie / general information

Voor algemene informatie over asbest verwijzen we u naar de daarover bestaande overheidswebsites, zoals:

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...