Statement

Nederlands

Damen Shipyards bevestigt dat op verschillende van haar locaties het met asbest vervuilde materiaal Eurogrit Aluminium Silicaat is aangetroffen. Het product is geleverd door een externe partij en wordt gebruikt als industriële toepassing voor bijvoorbeeld het verwijderen van verf en roest van stalen schepen. Uiteraard zijn alle voorraden van het product onmiddellijk uit gebruik genomen en zijn deze bemonsterd. De vervuiling in het grit betreft in veel gevallen lagere concentraties dan 100 mg/kg droge stof. Verhoogde gezondheidsrisico's kunnen niet worden uitgesloten bij langdurig, onbeschermd gebruik. Wij volgen hiermee de door ISZW aangeleverde protocollen om eventuele verdere risico’s te minimaliseren. Scenario’s om blootstellingswaarden vast te stellen worden momenteel door TNO uitgevoerd. Resultaten hiervan worden eind volgende week verwacht.

English

Damen Shipyards confirms that contaminated Eurogrit Aluminum Silicone has been found in various of its sites. The product was supplied to Damen by an external party. It is used as an industrial application for removing paint and rust from steel ships. Naturally, all stocks of the product were immediately taken out of service and have been sampled. The contamination in the grit often involves lower concentrations than 100 mg/kg of dry matter. Increased health risks cannot be ruled out by prolonged, unprotected use. We are following the protocols submitted by ISZW (the Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment) to minimise any further risks. Scenarios to determine exposure values are currently being performed by TNO (applied scientific investigation organisation). Results of this are expected next week.

Specifieke werf informatie / Specific yard information

Damen Schelde Naval Shipbuilding

Damen Schelde Naval Shipbuilding

Amels

Amels

Algemene informatie / general information

Voor algemene informatie over asbest verwijzen we u naar de daarover bestaande overheidswebsites, zoals:

FAQ Nederlands

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot in de jaren ‘80 vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfcementplaten, en als zodanig kan het vóórkomen in gebouwen en woningen. Alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren, of wanneer het materiaal breekt of verbrand.

Bestaan er verschillende soorten asbest?

De meeste typen asbest in Nederland zijn witte asbest (ook wel chrysotiel genoemd), blauw asbest (Crocidoliet) en bruin asbest (Amosiet). In de meest asbesthoudende producten zit wit asbest, vaak vermengd met andere typen asbest. Blauw en bruin asbest (amfibolen) zijn in potentie gevaarlijker dan wit asbest vanwege de structuur en de vorm van de asbestvezels. Het gaat bij het straalgrit om asbest van het type chrysotiel ook wel “witte asbest” genoemd.

Hoe is asbest te herkennen?

Op breukvlakken en bij beschadigingen is aan de vezelachtige structuur vaak te zien of het om een asbestverdacht materiaal gaat. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het kan er ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen een microscopische analyse kan bewijzen of het materiaal of product echt asbest bevat.

Het verrichten van handelingen met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog asbest is?

Ten tijde van de bouw van veel gebouwen was het gebruik van asbest nog niet verboden. De risico's die asbest oplevert voor de gezondheid waren toen nog niet bekend. Sinds 1993 zijn de meeste toepassingen van asbest verboden. Er wordt nog onderzocht hoe de asbest in het straalgrit terecht is gekomen.

Wat houdt het verbod op het gebruik van asbest precies in?

Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbestbevattende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Het opnieuw gebruiken van oude asbestbevattende producten en afval is daarmee eveneens verboden. Dit verbod maakt commercie in asbest onmogelijk. Er gelden ontheffingen voor situaties waarvoor nog geen alternatief voor handen is.

Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of stoflongen veroorzaken. Het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het aantal vezeltjes dat mensen inademen. Met name mensen die jarenlang - dag in dag uit – grote hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een echt risico.

Wat is de kans op ziekte door asbest?

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker of stoflongen. De kans op deze ziektes wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. Door een eenmalige hoge blootstelling aan asbest (zoals kan gebeuren na een brand met asbest) is de kans op het krijgen van kanker of stoflongen verwaarloosbaar klein. Het échte risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd. Blootstelling moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen om elk mogelijk risico te vermijden. Neem daarom de omschreven voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk in acht.

Welke onderzoeken hebben bij DSNS plaatsgevonden?

Er zijn monsters genomen door SGS en KIWA Oesterbaai waaruit blijkt dat er in de aangebroken verpakking van het grit 0,1-2% chrysotiel is aangetroffen. Resultaten van de diverse kleefmonsters die onder module 3 en op andere plekken in hal 2 zijn genomen zijn allemaal goed. Ook de luchtmonsters die daarna zijn genomen tonen geen aanwezigheid van asbest aan. Van de medewerkers die direct in contact zijn gekomen met het grit zijn monsters van de kleding genomen. Alle resultaten tonen aan dat er geen aanwezige sporen van asbest zijn.

Worden de onderzoeksresultaten openbaar gemaakt?

Zodra alle resultaten in een rapportage zijn verwerkt zijn deze voor iedereen in te zien.

Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd?

Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen achter en kunnen daar na vele jaren asbest gerelateerde andoeningen veroorzaken. Met name mensen die jarenlang - dag in dag uit – grote hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een echt risico.

Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?

Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

U kunt niets doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u hier gezondheidseffecten van krijgt is verwaarloosbaar klein.

De mensen die aan het onderzoeken of opruimen zijn dragen beschermende kleding. Moet ik ook beschermd worden?

Omdat deze werknemers bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. Voor u zelf is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

Wat als er asbestdeeltje op mijn kleding / haar hebben gezeten?

De kans dat asbestdeeltjes vanaf uw kleding in uw luchtweg zijn gekomen is erg klein. Dan nog zal de concentratie dusdanig laag zijn dat dit geen noemenswaardige gevolgen voor uw gezondheid zal hebben. Van de medewerkers die direct in contact zijn gekomen met het grit zijn monsters van de kleding genomen. Alle resultaten tonen aan dat er geen aanwezige sporen van asbest zijn.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Heeft u nu gezondheidsklachten dan is het uitgesloten dat het door de asbest van de straalwerkzaamheden komt en heeft dit een andere oorzaak.

Mijn partner is zwanger. Loopt zij of mijn ongeboren kind extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangeren. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

Lopen mijn (klein)kinderen een hoger risico en kunnen zij via mij in aanraking zijn gekomen met asbest?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels, maar ze vormen wel een risicogroep vanwege het feit dat ze nog een lang leven voor zich hebben. De kans dat asbestdeeltjes vanaf uw kleding in hun luchtweg is gekomen is erg klein. Dan nog zal de concentratie dusdanig laag zijn dat dit geen noemenswaardige gevolgen voor hun gezondheid zal hebben.

Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?

Dat is lastig te zeggen. Overal zitten kleine beetjes asbestvezels in de lucht. Iedereen ademt altijd asbestvezels in. Daarom heeft iedereen asbestvezels in het lichaam. Hoeveel vezels dat zijn, is niet te onderzoeken. Ook niet met een röntgenfoto.

Moet ik mezelf laten registreren?

Alleen wanneer u op 20 en/of 29 september in de nabijheid van de straal- of opruimwerkzaamheden bent geweest of werkzaam bent geweest in de tent waarin deze werkzaamheden plaatsvonden raden wij u aan zich bij ons te melden. Dit geldt ook voor de straalloods.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts en of GGD.

Waar kan ik meer informatie vinden over asbest

FAQ English

What is asbestos?

Asbestos is a collective name for a number of minerals that are made up of microscopic small needle-like fibers. Asbestos is a natural material and, until the 80's, often used for its good properties: it is strong, wear resistant, resistant to high temperatures, insulating and in addition cheap. It is incorporated into many building materials as in golf cement records, and as therefore it can occur in buildings and homes. Only when the material is damaged, fibers are released. This happens for example when drilling, sawing or sanding it, or when the material breaks or gets burned.

Are there different types of asbestos?

Most types of asbestos in the Netherlands are white asbestos (also called Chrysotile), blue asbestos (Crocidolite) and brown asbestos (Amosite). The most asbestos-containing products contain white asbestos, often mixed with other types of asbestos. Blue and brown asbestos (amphibians) are in potential more dangerous than white asbestos due to the structure and shape of the asbestos fibers. The asbestos in the grit that is used for blasting is also known as "white asbestos".

How is asbestos identified?

At fractures and damages, the fibrous structure often shows it is an asbestos suspected material. Usually it has a white to light gray color, but it can also be light gray to dark gray. Only a microscopic analysis can prove whether the material or product contains asbestos.

Working with asbestos is prohibited. How is it possible there still is asbestos?

At the time of the construction of many buildings, the use of asbestos was not yet prohibited. The health risks of asbestos were not known at that time. Since 1993, the use of most asbestos is prohibited. It is still being investigated how asbestos came into the grit of Eurogrit.

What exactly does the ban on the use of asbestos mean?

Since 1 July 1993, it is forbidden to edit, process or stock asbestos-containing products. The reuse of old asbestos-containing products and waste is hereby also prohibited. This ban prohibits commercialization of asbestos. There are exemptions for situations for which there is no alternative to hands.

What are the health effects of asbestos?

Health risks can only occur when asbestos fibers are inhaled. Asbestos fibers floating in the air can penetrate deep into the lungs after inhalation. The prolonged inhalation of asbestos fibers can eventually cause lung cancer, mesothelioma (lung tissue or stomach cancer) or cause dust lungs. The health danger strongly depends strongly on the amount of fibers that are inhaled people. Especially people who inhaled large amounts of asbestos for many years are a real risk.

What is the risk of asbestos disease?

Not everyone who inhalates asbestos fibers can get cancer or dust lungs. The chance of getting these diseases is greater in the long-term inhalation of high concentrations of asbestos. By a one-time high exposure to asbestos (as may happen during a fire with asbestos) the chance of getting cancer or dust lungs is negligibly small. The real risk of asbestos is present on prolonged exposure to large quantities of asbestos fibers in the air. This kind of exposure occurred earlier in some work situations, where employees have inhaled large quantities of asbestos for many years, day after day. Exposure should nevertheless be avoided to reduce any possible risk. Therefore, observe the prescribed precautions as much as possible.

What tests have taken place at DSNS?

Samples are taken by SGS and KIWA Oesterbaai which show that there has been detected 0.1-2% chrysotile into the opened packaging of the grit. Results of the various adhesive samples which are taken around module 3 and elsewhere in Hall 2 are all good. Also the air samples taken afterwards do not indicate the presence of asbestos. Samples are taken of the overalls of the employees who came into direct contact with the grit. All results show there is no asbestos present.

Are the research results made public?

Once all results are processed in a report, they will be visible to everyone.

What happens to asbestos fibers that are inhaled?

Fibers can enter the lungs by inhalation. Some fibers are exhaled and others are removed from the body. Sometimes fibers remain in the lungs, and there may cause asbestos-related disease after many years. Especially those who inhaled large amounts of asbestos for many years are a real risk.

Is it dangerous to swallow asbestos fibers?

No, when swallowed, the asbestos fibers are not in the lungs but in the stomach and there they can do no harm. The fibers are removed from your stomach by your body.

What should I do if I have breathed asbestos fibers?

You can’t do anything. It is unlikely that you have breathed (many) fibers. The chances you getting health issues caused by this is negligible.

The people investigating are wearing protective clothing. Do I have to to be protected as well?

Because they deal with asbestos on a daily basis they will wear protective clothing. The risk for you is so small that you do not need protective clothing.

What if asbestos particles were on my clothes / hair?

The risk of asbestos particles coming from your clothes into your airway is very small. If so, the concentration will be that low that is had no significant effect to your health. Samples are taken of the overalls of the employees who came into direct contact with the grit. All results show there is no asbestos present.

I have to cough a lot, have I inhaled asbestos fibers?

If you have health problems then it is excluded that it comes from the grit used for blasting and this has another cause.

My wife is pregnant, does she or my unborn child have a higher risk?

No, there is no additional risk for pregnancy. There is no risk to the unborn child.

Are (grant)children more at risk and can they be exposed by me?

Children are not more sensitive to asbestos fibers, but they are a risk group because they have a long life. The risk of asbestos particles coming from your clothes into their airway is very small. If so, the concentration will be very low and it will not have a significant effect on their health.

Can I have an examination when I have inhaled asbestos fibers?

This is very difficult to determine. Everywhere there are small pieces of asbestos fibers in the air. Everyone always inhales asbestos fibers during his life. That's why everyone has asbestos fibers in his body. How many fibers there is can to be investigated. Not even with an X-ray.

What can I do with questions about health?

When you have health problems, please contact your doctor and or health authorities (GGD).

Do I have to register myself?

Only when you have been in the neighborhood of the blasting or cleaning operations on the 20th and / or 29th of September or have been in the tent in which these activities took place, we advise you to report to us. This also applies to the blast & painting hall.

Where can I find more information about asbestos?

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...