26 November 2020

English version

RH MARINE AND DAMEN SUPPORT THE ROYAL NETHERLANDS NAVY IN SMARTER VESSEL MAINTENANCE

RH Marine and Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) will help to make the maintenance of the vessels of the Royal Netherlands Navy (RNLN) more efficient and predictable using data science.

Both companies signed a cooperation agreement with the RNLN’s Naval Maintenance and Sustainment Agency (DMI). The aim of the collaboration is to use data science to improve the condition monitoring of systems, better predict failure behaviour and, ultimately, plan better maintenance. The transition to predictable maintenance will increase availability of navy vessels.

The three parties have made a roadmap to be able to collect, store and analyse all data from the future naval vessels. Shipbuilder Damen will equip the navy vessels with all kinds of new sensors and meters that will provide process data from all systems on board. RH Marine will supply and maintain the necessary infrastructure to collect and store that data. The storage will take place in new secure data warehouses on board. The RNLN can directly analyse the available data using machine learning, algorithms, artificial intelligence (AI) and data modelling techniques. In addition, RH Marine ensures that the information from the data and the status of all systems will be clearly visible 24/7 on dashboards, both for the crew on board and the onshore maintenance organization. In the past year, the three parties started a pilot for this purpose on patrol vessel HNLMS Groningen, which has been made available by the navy as a kind of tech platform.

By applying data science, the DMI increases its innovation power and service provision. “What makes this project unique is that we are working with military systems,” says Harry Strikwerda, Proposal Manager ILS & Naval Services at DSNS. “You need secure networks to prevent intruders from breaking in.”

That is why RH Marine is developing a ‘secure private cloud’ on board the vessels. The systems are also provided with strict security. By better analysing data, the DMI wants to be able to switch from traditional corrective or planned maintenance to modern predictive maintenance. “So, you only have to carry out maintenance if it is really necessary. That makes it much more efficient,” says Dieter van Schagen, Sales Manager Defence, Safety & Security at RH Marine.

DSNS is the preferred supplier of the RNLN. When building new frigates in the future, the use of data is taken into account from the design phase. This means that together with the client, the Ministry of Defence, it is possible to work on lower lifecycle costs. Hein van Ameijden, DSNS Managing Director: "The role of the Royal Netherlands Navy as launching customer for innovations is essential for the Dutch maritime industry. On the one hand, this ensures that our armed forces continue to have state-of-the-art equipment at their disposal. On the other hand, the close collaboration enables us to continue to develop as an industry and be internationally competitive."

The collaboration with RH Marine is also logical. The maritime system integrator has supplied navigation equipment, electrical and automation systems for most Dutch navy vessels. "We are very pleased with the signing of the Ship Data Science agreement between Damen Schelde Shipbuilding Naval, the Royal Netherlands Navy and RH Marine.

By acquiring and using large amounts of data, we can take the next step in the transition from preventive and corrective maintenance towards predictive maintenance and therefore increasing availability and up-time against lower costs. Also the new ICT technology enables us to use far less cabling and make functionality upgrades on existing vessels with just a software upgrade," says Hugo Loudon, Managing Director of RH Marine.

On top photo from left to right:
Hugo Loudon, Managing Director RH Marine; Commodore JW Hartman, Director of Materiel Sustainment, Royal Netherlands Navy; Hein van Ameijden, Managing Director DSNS

Dutch version

RH MARINE EN DAMEN ONDERSTEUNEN DE KONINKLIJKE MARINE BIJ SLIMMER ONDERHOUD SCHEPEN

RH Marine en Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) gaan helpen om het onderhoud van de nieuwe schepen van de Koninklijke Marine (KM) efficiënter en beter voorspelbaar te maken met behulp van data science.

Beide bedrijven hebben op woensdag 25 november een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de KM. Doel van de samenwerking is om met behulp van data-science de conditiebewaking van systemen te verbeteren, faalgedrag beter te voorspellen en uiteindelijk onderhoud beter te plannen. Door de overgang naar voorspelbaar onderhoud neemt de beschikbaarheid van de marineschepen toe.

De drie partijen hebben een stappenplan opgesteld om in de toekomst alle data van de marineschepen te kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Scheepswerf Damen gaat de marineschepen voorzien van allerlei nieuwe sensoren en meters die procesdata van alle systemen aan boord leveren. RH Marine gaat de benodigde infrastructuur leveren en onderhouden om data te kunnen verzamelen en opslaan. Het opslaan gebeurt onder meer in nieuwe beveiligde data warehouses aan boord. De KM kan de beschikbare data direct analyseren met behulp van machine learning, algoritmes, artificial intelligence (AI) en data-modelling technieken. RH Marine zorgt er daarnaast voor dat de informatie uit de data en de status van alle systemen 24/7 duidelijk zichtbaar wordt gemaakt op dashboards, zowel voor de bemanning aan boord als voor de onderhoudsorganisatie aan de wal. De drie partijen zijn hiervoor het afgelopen jaar een pilot gestart op het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen, dat door de KM beschikbaar is gesteld als een soort tech-platform.

Met het toepassen van data science verhoogt de DMI zijn innovatiekracht en serviceverlening. ,,Wat dit project specifiek maakt is dat je werkt met militaire systemen”, zegt Harry Strikwerda, Proposal Manager ILS & Naval Services van DSNS. ,,Je hebt dus veilige netwerken nodig om te voorkomen dat iemand van buiten inbreekt.” Om die reden ontwikkelt RH Marine een ‘secure private cloud’ aan boord van de schepen. Ook worden de systemen voorzien van strenge beveiliging. Door het beter analyseren van data wil de DMI over kunnen stappen van traditioneel correctief of planmatig onderhoud naar modern voorspellend onderhoud. Je hoeft dus alleen onderhoud te plegen als het echt nodig is. Dat maakt het veel efficiënter”, zegt Dieter van Schagen, Sales Manager Defence, Safety & Security bij RH Marine.

DSNS is de hofleverancier van de KM. Bij de bouw van nieuwe fregatten wordt in het ontwerp al rekening gehouden met het beter inzetten van data. Dit betekent dat samen met de opdrachtgever, Defensie, gewerkt kan worden aan lagere levensduurkosten. Hein van Ameijden, Algemeen Directeur DSNS: “De rol van de Koninklijke Marine als launching customer voor innovaties uit de Nederlandse maritieme industrie is essentieel. Enerzijds verzekeren we daarmee dat onze krijgsmacht blijf beschikken over state-of-the-art equipment. Anderzijds stelt deze nauwe samenwerking ons in staat om als industrie te blijven door ontwikkelen en internationaal concurrerend te zijn.”

Ook de samenwerking met RH Marine is logisch. De maritiem systeemintegrator heeft voor de meeste marineschepen navigatieapparatuur, elektrische en automatiseringssystemen geleverd. "Wij zijn zeer verheugd met de ondertekening van de Ship Data Science overeenkomst tussen DSNS, de KM en RH Marine. Door het verkrijgen en gebruiken van grote hoeveelheden data kunnen we de volgende stap zetten in de transitie van preventief en correctief onderhoud naar voorspellend onderhoud. Daarmee verhogen we de beschikbaarheid van de schepen tegen lagere kosten. De nieuwe ICT-technologie stelt ons ook in staat om veel minder bekabeling te gebruiken en om op bestaande schepen nieuwe functionaliteiten toe te voegen door slechts een software-upgrade uit te voeren.” stelt Hugo Loudon, Managing Director bij RH Marine.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...