26 March 2018

English version

DEFENSE WHITE PAPER: DUTCH INDUSTRY IS READY FOR ORDERS FOR THE ARMED FORCES

It is positive to see that the Dutch armed forces choose cooperation with the industry. That is the first reaction of FME, the Dutch entrepreneurs organization, on today’s presentation of the Defense white paper. By choosing for the adaptive armed forces, in which businesses and the Defense organization reinforce each other, FME sees an essential role for the Dutch industry in this white paper. FME-chairman Ineke Dezentjé Hamming: “The industry is ready to pick up this challenge, together with the Defense organization. There is no time to loose so let us together, get started quickly.”

Today, the Defense white paper “Invest in our people, strength and visibility” was presented. After years of budget cuts, the Defense organization can finally start investing again. These first extra means are a first step towards necessary investments to reinforce the armed forces. The international safety situation also calls for it. Without safety and stability, economic growth is a utopia.

The ministry of Defense is creating space for innovation and is planning to write an innovation strategy. In that strategy they will look specifically for new technologies such as artificial intelligence, robotics, 3D printing and bio- and nanotechnology. In the past FME has made the call for room to experiment, for instance in the way it is done in fieldlab SmartBase. It is positive that the Defense white paper speaks about new ways of cooperation, such as fieldlabs, where ideas are developed, tested and implemented.

At least as important for renewal is modernizing and replacing materiel. Modernization of weapon systems and the necessary replacement of deprecated frigates, mine-counter-measure vessels, and submarines, will boost innovation for the coming years for the Dutch industry.

FME chairman Desentjé Hamming: “I call the government to fulfil their role as launching customer and to seize all opportunities to develop, build and maintain together with the Dutch industry. In that way we cooperate to support the knowledge position, power to innovate and the export opportunities of the Dutch technological industry.”

FME support the importance that the white paper attaches to cyber security. To stay able to cope with the growing digital threat, collaboration between Defense and companies is essential. The technological industry is already collaborating with Defense, for example by exchanging knowledge in the area of cyber, cyber reservists and the participation of joint exercises. Ineke Desentjé Hamming: “Because of the shortage of cyber-specialists and the increased threat, the importance of cyber-collaboration keeps getting bigger. The technological industry is looking for ways to pick up these cyber challenges together with the Armed Forces in the coming years.”

Press release on the website of FME (Dutch)

Dutch version

DEFENSIENOTA: NEDERLANDSE INDUSTRIE STAAT KLAAR VOOR DEFENSIE

Goed dat Defensie kiest voor samenwerking met de industrie. Zo reageert ondernemersorganisatie FME op de vandaag gepresenteerde Defensienota. Met de keuze voor de adaptieve krijgsmacht waarin bedrijfsleven en Defensie elkaar versterken, ziet FME in deze nota een essentiële rol voor de Nederlandse industrie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De industrie staat klaar om samen met Defensie deze uitdaging op te pakken. Er is geen tijd te verliezen, laten we snel samen aan de slag gaan.”

Vandaag is de Defensienota ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’ gepresenteerd. Na jaren van bezuinigingen kan Defensie de komende jaren eindelijk weer investeren. De extra middelen zijn een eerste stap naar de noodzakelijke investeringen voor de versterking van de krijgsmacht. De internationale veiligheidssituatie vraagt daar ook om, zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.

Defensie maakt ruimte om te innoveren en gaat een innovatiestrategie opstellen. Daarbij kijkt zij specifiek naar nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. FME heeft eerder gepleit voor ruimte om te experimenteren, zoals ook gebeurt in het fieldlab Smart Base. Het is positief dat de defensienota spreekt over vernieuwende samenwerkingsvormen, zoals fieldlabs, waar ideeën worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Minstens zo belangrijk voor vernieuwing is de modernisering en de vervanging van materieel. De modernisering van wapensystemen en de noodzakelijke vervanging van de verouderende fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten bieden de komende jaren grote innovatiekansen voor de Nederlandse industrie.

FME-voorzitter Dezentjé Hamming: “Ik roep het kabinet op om haar rol als launching customer in de praktijk te brengen en alle kansen te benutten die er zijn om samen met de Nederlandse industrie te ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Zo werken we samen aan de kennispositie, innovatievermogen en export van de Nederlandse technologische industrie.”

FME steunt het belang dat de defensienota hecht aan cybersecurity. Om de steeds groeiende digitale dreiging het hoofd te blijven bieden, is samenwerking tussen defensie en bedrijven essentieel. De technologische industrie werkt nu al samen met Defensie, bijvoorbeeld met de uitwisseling van kennis op het gebied van cyber, cyberreservisten en de deelname aan gezamenlijke oefeningen. Ineke Dezentjé Hamming: “Met het tekort aan cyberspecialisten en de toenemende dreiging wordt het belang van cybersamenwerking enkel groter. De technologische industrie wil de komende jaren de cyberuitdaging samen met Defensie op pakken.”

Persbericht op de website van FME

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...