24 July 2020

English version

RAMSSES PROJECT REACHES SIGNIFICANT MILESTONE TOWARDS SUSTAINABLE COMPOSITE SHIP CONSTRUCTION AT DAMEN LOCATION

On 18th July, the Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships (RAMSSES) project reached a key milestone. On that date, at Damen Schelde Naval Shipbuilding’s (DSNS) location in Vlissingen-East, the Netherlands, the project’s partners unveiled the recently assembled full scale composite ship’s hull section they have been developing these past three years. This, entitled Custom Made Hull for Offshore Vessel, represents one of thirteen demonstrators that make up the RAMSSES project. The project can now go forward with a series of tests that, it is anticipated, will demonstrate the viability of large composite ships as a sustainable shipping solution.

There are numerous benefits to composite shipbuilding – chief amongst which is the contribution composites make towards greater maritime efficiency and sustainability. A composite vessel like the one the RAMSSES partners are working towards would weigh up to 40% less than a steel equivalent. The results of this are a considerable reduction in both fuel consumption and emissions. In fact, a composite vessel can offer a reduction in global warming potential, aerosol formation potential, eutrophication potential, acidification potential and fuel consumption by up to 25%.

Currently however, in the absence of approved guidelines, regulations covering composite shipbuilding only cover vessels up to 500 tonnes – approximately 25 metres in length. RAMSSES aims to address this by scaling up the composite technology and capacity to design, produce and market composite vessels up to 85 metres long in full compliance with Safety of Life at Sea (SOLAS) and class regulations by validating the production process of large composite structures with economic improvement and key performance indicators for fire-resistance, impact resistance and structural robustness.

This work section of the project is led by DSNS and Damen Shipyards Gorinchem, which has developed the baseline design. Engineering has been performed by Airborne UK and InfraCore Company, who have brought their expertise in composites to the project. Evonik has developed the resin to infuse the composites. Following assembly, TNO will now perform full scale tests for validation of design, quality management and structural performance. Classification Society Bureau Veritas has provided consultancy and advice that will lead to a smart track to approval.

The approval process has been developed in close cooperation with Research Institutes of Sweden (RISE), Netherlands Maritime Technology Foundation and Bureau Veritas. A Hazld (hazard identification) test has already been performed by RISE and Bureau Veritas to address all fire risks. The fire performance criteria defined will be tested and validated at the facilities of RISE.

The project work has also pioneered the capability to infuse thick laminates up to six metres in height. Furthermore, performing the assembly at DSNS’ location has demonstrated the possibility to undertake composite construction at a steel yard.

“The work we are doing here is important for the future of shipping. Sustainability is a major focus in industry right now and shipbuilding is no exception,” says Marcel Elenbaas, senior engineer at Research & Technology Support DSNS. “The use of composites for larger ships has significant consequences for the entire design of the ship. If it is lighter, a vessel uses less fuel and produces lower emissions. The vessel also requires smaller engines, which means more space for additional systems, making for a more versatile platform. And of course, composites require considerably less maintenance than a steel vessel. With RAMSSES we have the opportunity to demonstrate the effectiveness and viability of large-scale composite shipbuilding.”

The RAMSSES project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 723246. Other demonstrators in the RAMSSES project include innovative components and modular lightweight systems, maritime equipment, the application of high performance steels in load carrying hull structures, the integration of composite materials in various structures, as well as solutions for global repair.

The information contained herein reflects the views only of the author(s), and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

Watch the video about RAMSSES project @ Damen Naval Shipbuilding, Vlissingen

Dutch version

RAMSSES-PROJECT BEREIKT EEN BELANGRIJKE MIJLPAAL OP WEG NAAR DUURZAME COMPOSIET SCHEEPSBOUW BIJ DAMEN

Op 18 juli bereikte het project Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships (RAMSSES) een belangrijke mijlpaal. Op die datum onthulden de partners van het project op de locatie van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen-Oost, Nederland, de recentelijk geassembleerde composiet scheepsrompsectie die ze de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Deze, getiteld Custom Made Hull for Offshore Vessel, vertegenwoordigt één van de dertien demonstranten die deel uitmaken van het RAMSSES-project. Het project kan nu doorgaan met een reeks tests die, naar verwachting, de levensvatbaarheid van grote composietschepen als duurzame scheepvaartoplossing zullen aantonen.

De composietscheepsbouw heeft tal van voordelen – de belangrijkste daarvan is de bijdrage die composieten leveren aan grotere maritieme efficiëntie en duurzaamheid. Een composiet vaartuig zoals het schip waar de RAMSSES-partners naartoe werken, zou tot 40% minder wegen dan een stalen equivalent. Het resultaat hiervan is een aanzienlijke vermindering van zowel het brandstofverbruik als de uitstoot. In feite kan een composiet vaartuig een vermindering tot wel 25% bieden van het aardopwarmingsvermogen, het aërosolvormingspotentieel, het eutrofiëringspotentieel, het verzuringspotentieel en het brandstofverbruik.

Bij gebrek aan goedgekeurde richtlijnen gelden de voorschriften voor de bouw van composietschepen momenteel echter alleen voor schepen tot 500 ton – ongeveer 25 meter lang. RAMSSES wil dit aanpakken door de composiettechnologie en capaciteit op te schalen om composiet vaartuigen tot 85 meter lang te ontwerpen, produceren en op de markt te brengen, volledig in overeenstemming met Safety of Life at Sea (SOLAS) en klassevoorschriften door het productieproces van grote composietstructuren te valideren met economische verbetering en key performance indicatoren voor brandwerendheid, slagvastheid en structurele robuustheid.

Dit werkgedeelte van het project wordt geleid door DSNS en Damen Shipyards Gorinchem, die het basisontwerp hebben ontwikkeld. De engineering is uitgevoerd door Airborne UK en InfraCore Company, die hun expertise in composieten hebben ingebracht in het project. Evonik heeft de composiethars ontwikkeld. Na de montage zal TNO tests op ware grootte uitvoeren voor validatie van ontwerp, kwaliteitsmanagement en structurele prestaties. Classificatiemaatschappij Bureau Veritas heeft advies geleverd die zal leiden tot een slimme weg naar goedkeuring.

Het goedkeuringsproces is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Research Institutes of Sweden (RISE), Netherlands Maritime Technology Foundation en Bureau Veritas. Om alle brandrisico’s aan te pakken, is door RISE en Bureau Veritas al een Hazld (gevarenidentificatie) test uitgevoerd. De gedefinieerde brandprestatiecriteria zullen worden getest en gevalideerd in de faciliteiten van RISE.

Het projectwerk is ook een pionier in de mogelijkheid om dikke laminaten tot zes meter hoog te gieten. Bovendien heeft het uitvoeren van de montage op de locatie van DSNS de mogelijkheid aangetoond om composietconstructies uit te voeren op een staalwerf.

“Het werk dat we hier doen, is belangrijk voor de toekomst van de scheepvaart. Duurzaamheid is momenteel een belangrijk aandachtspunt in de industrie en de scheepsbouw vormt daarop geen uitzondering ”, zegt Marcel Elenbaas, senior engineer bij Research & Technology Support DSNS. “Het gebruik van composieten voor grotere schepen heeft grote gevolgen voor het gehele ontwerp van het schip. Als het lichter is, verbruikt een schip minder brandstof en produceert het minder uitstoot. Het schip heeft ook kleinere motoren nodig, wat betekent dat er meer ruimte is voor extra systemen, wat zorgt voor een veelzijdiger platform. En natuurlijk vergen composieten aanzienlijk minder onderhoud dan een stalen vaartuig. Met RAMSSES hebben we de mogelijkheid om de effectiviteit en levensvatbaarheid van grootschalige composiet scheepsbouw aan te tonen. ”

Het RAMSSES-project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 723246. Andere demonstranten in het RAMSSES-project zijn onder meer innovatieve componenten en modulaire lichtgewichtsystemen, maritieme uitrusting, de toepassing van hoogwaardig staal in dragende rompconstructies, de integratie van composietmaterialen in verschillende structuren, evenals oplossingen voor wereldwijde reparatie.

De informatie in dit document geeft alleen de mening van de auteur(s) weer, en de Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie in dit document.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...