17 May 2018

English version

SUPPORT OF DUTCH INDUSTRY IS INDISPENSABLE FOR MINISTRY OF DEFENCE

“The Ministry of Defence needs the industry, research institutes and entrepreneurs more than ever”. That is what Ank Bijleveld-Schouten (Minister of Defence) said at the VNO-NCW conference on the defence white paper in The Hague yesterday. This is a positive message with which the armed forces ánd the industry can move forward. Room for innovation, room for Dutch knowledge and ‘industrial strengths’, also, and in particular, for the shipbuilding industry.

The minister is glad that the budget for the Ministry of Defence has been increased. This means that the armed forces can invest in new technologies such as artificial intelligence, robotics, 3D-printing and bio- and nanotechnology. According to Bijleveld, of great importance to anticipate the future.

Unique values

“You have experience and the most recent knowledge at disposal”, the minister said to her audience. With this she also mentioned the groundbreaking products and services that meet up to the standards and challenges of the armed forces. Therefore, she thinks the public-private ecosystem is very important. Here the different stakeholders; government, industry and knowledge institutes each contribute with their own unique added value.

Shared employership

In the defence white paper the minister announces that the organization actively seeks for more collaboration with industry and institutions. Above all, the adaptive armed forces focusses on shared employership. “We must only activate people in emergency situations or moments of increased urgency”.

For example, this way the armed forces can call on doctors and nurses at any moment. In return, the ministry of defense will pay hospitals a fixed rate. Another example can be found in the cooperation with the civil company Airborne at airbase Woensdrecht. The maintenance and reparations of helicopters’ rotor blades are performed here.

Creativity and courage

Bijleveld: “Working towards strong armed forces is in our best interest. Then let us make sure that supply and demand can find each other. By gathering state-of-the art knowledge, insights and applications and make room for experiments, creativity and courage.”

Renewed covenant

The importance of good cooperation for the execution of the measures that are mentioned in the defence white paper has been underlined. The Ministry of Defence and the industry signed a renewed covenant for this purpose. VNO-NCW-president Hans de Boer: “Whether it is about lending staff/materiel, more reservists or the development of new innovative products, there is still a lot to win in the coming years.”

Link to the original article of the Ministry of Defence:

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/05/15/steun-bedrijfsleven-onmisbaar-voor-defensie

Watch the video:

Dutch version

STEUN BEDRIJFSLEVEN ONMISBAAR VOOR DEFENSIE

“Defensie heeft het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en ondernemers keihard nodig.” Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten gisteravond in Den Haag op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie VNO-NCW over de Defensienota. Dit is een positieve boodschap waarmee de krijgsmacht én de industrie nu voorwaarts kunnen. Ruimte voor innovatie, ruimte voor de Nederlandse kennis en ‘industrial strengths’, ook, en juist, in de marinebouw.

De bewindsvrouw is blij dat Defensie er fors geld bijkrijgt. Het betekent dat de krijgsmacht verder kan investeren in nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. Volgens Bijleveld van groot belang om te anticiperen op wat komen gaat.

Unieke waarden

“U heeft daarvoor de ervaring en meeste recente kennis in huis”, aldus de minister tot haar gehoor. Daarbij noemde ze ook grensverleggende producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van de krijgsmacht. Ze vindt het publiek-private ecosysteem daarom zo belangrijk. Daarin voegen de partijen van overheid, industrie en kennisinstituten elk een unieke waarde toe.

Gedeeld werkgeverschap

De minister kondigt in de Defensienota dan ook aan dat de organisatie meer samenwerking zoekt met bedrijfsleven en instellingen. De adaptieve krijgsmacht focust bovendien graag op gedeeld werkgeverschap. Defensiepersoneel kan nu eenmaal niet permanent met verschillende disciplines overal paraat staan. “We moeten mensen pas inzetten bij noodsituaties of piekmomenten”.

Zo kan de krijgsmacht bijvoorbeeld op elk gewenst moment een beroep doen op artsen en verpleegkundigen. Daarvoor betaalt Defensie een vast bedrag aan ziekenhuizen. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het civiele bedrijf Airborne op Vliegbasis Woensdrecht. Dat onderhoudt en repareert rotorbladen van helikopters indien nodig.

Creativiteit en lef

Bijleveld: “Samen werken aan een sterke krijgsmacht is in ons aller belang. Laten we dan zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden. Dat we samen de nieuwste kennis, inzichten en toepassingen vergaren en samen ruimte bieden aan experimenten, creativiteit en lef.”

Hernieuwd convenant

Het belang van een goede samenwerking bij de uitvoering van de maatregelen in de Defensienota is onderstreept. Defensie en het georganiseerd bedrijfsleven tekenden daartoe een hernieuwd convenant. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: “Of het nou gaat om het lenen van personeel/materieel, meer reservisten of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, er is er nog een wereld te winnen de komende jaren.”

Link naar het originele artikel van het Ministerie van Defensie:

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/05/15/steun-bedrijfsleven-onmisbaar-voor-defensie

Bekijk de video:

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...