03 April 2018

English version

NEW DEFENSE WHITE PAPER: GREAT MARITIME INTEREST TO BUILD NEW NAVAL VESSEL IN THE NETHERLANDS

Nederland Maritiem Land (Netherlands Maritime Country) was delighted to see the contents of the new Defense white paper. Besides extra room and attention for personnel, this white paper offers perspective on the most necessary replacement of the outdated vessels of the Royal Netherlands Navy. These replacement programs are essential for the innovative capacities of the whole maritime sector. Especially the replacement of the Walrus class submarines, if build within the Netherlands triple helix, will strengthen our leading position.

Yet, this defense white paper also provides reason for concerns. Regarding the acquisition of materiel, a sentence such as “Off the shelf, unless” conflicts with the desired innovation and development. In particular, by developing these naval vessels together with the end user, our sector stays innovative and healthy. These so-called launching customer projects are conditional for the Royal Netherlands Navy and the export of high quality naval systems.

In 2017 Nederland Maritiem Land had a study carried out, together with several partners, into the Dutch naval industry and the corresponding ecosystem. This study showed, amongst other findings, that the current geopolitical, military and technological trends demand targeted investments in new materiel for Defense. This is necessary to be able for the Royal Netherlands Navy to keep executing their task and to still be seen as a serious partner internationally. These new-build projects are important for the Royal Netherlands Navy and for the Dutch naval cluster. Else, the revenue capacities of the Dutch naval cluster, a completely self-creating and self-sustaining sector, are under serious pressure in the near future.

Nederland Maritiem Land finds it very important to carry out these replacement programs together. Only when the Dutch naval industry, the armed forces and the knowledge and research institutes join hands, can we offer the best boat for the best price. Through collaboration in the triple helix it is possible to offer innovative naval vessels for a competing price. That is good news for Defense and good news for the Dutch tax payer.

Also in the future we have to make sure that budgets for Defense keep increasing. As soon as the M-frigates, the mine counter measure vessels and submarines have been delivered, the air defense and command frigates are already up for replacement. We have to assure that by that time, the Defense budget has been raised considerably. Only then can the Royal Netherlands Navy, as well as all the armed forces, grow towards the level of safety that the Netherlands deserve.

Arjen Uytendaal

Director of Nederland Maritiem Land

Press release on the website of NML (Dutch)

Dutch version

NIEUWE DEFENSIENOTA: GROOT MARITIEM BELANG OM DE MARINESCHEPEN IN NEDERLAND TE BOUWEN

Nederland Maritiem Land heeft verheugd kennisgenomen van de inhoud van de Defensienota. Naast ruimte en aandacht voor personeel, biedt de nota perspectief op de hoogstnoodzakelijke vervanging van de verouderde scheepssystemen van de Koninklijke Marine. Deze vervangingsprojecten zijn essentieel voor het innovatievermogen van de hele maritieme sector. Met name de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten, binnen de Nederlandse Gouden Driehoek, zal onze toppositie verstevigen.

Toch biedt de defensienota ook reden tot zorg. Voor wat betreft de verwerving van materieel staat een opmerking als “van de plank, tenzij” haaks op de gewenste innovatie en ontwikkeling. Juist door samen met de eindgebruiker marineschepen te ontwikkelen, blijft onze sector immers innovatief en gezond. Deze zogenaamde launching customer projecten zijn randvoorwaardelijk voor de Nederlandse marine en de export van hoogwaardige marine systemen.

In 2017 heeft Nederland Maritiem Land samen met een aantal partners een studie uit laten voeren naar de Nederlandse marinebouw en het bijbehorende ecosysteem. Hieruit is ook gebleken dat de huidige geopolitieke, militaire en technologische trends gerichte investeringen in Defensiematerieel noodzakelijk maken. Om ook in de toekomst de taakuitvoering van de Koninklijke Marine te kunnen vervullen en nog als serieuze partner voor internationale samenwerking te worden gezien. De nieuwbouwprojecten zijn belangrijk voor de Koninklijke Marine én voor het Nederlandse marinebouwcluster. Anders dreigt het verdienvermogen van de Nederlandse marinebouwcluster, een zelfscheppende maakindustrie, verloren te gaan.

Nederland Maritiem Land vindt het van groot belang om gezamenlijk de vervangingsprojecten uit te voeren. Alleen wanneer de Nederlandse maritieme industrie, krijgsmacht en onderzoeksinstituten de handen eensgezind ineenslaan, kunnen we de beste boot voor de beste prijs bieden. Door deze samenwerking in de Gouden Driehoek is het mogelijk, om innovatieve marineschepen tegen concurrerende prijzen aan te bieden. Dat is goed voor Defensie en de belastingbetaler in Nederland.

Ook in de toekomst moeten we zorgen dat de budgetten voor defensie blijven groeien. Zodra de M-fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zijn opgeleverd, zijn de luchtverdedigings- en commandofregatten al weer aan vervanging toe. We moeten dan ook zorgen dat tegen die tijd het huidige defensiebudget aanzienlijk is opgehoogd. Alleen op die manier kan niet alleen de Koninklijke Marine, maar de hele krijgsmacht groeien naar het veiligheidsniveau, dat Nederland verdient.

Arjen Uytendaal

Directeur Nederland Maritiem Land

Persbericht op de website van NML

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...